اخبار شاخص پژوهشکده

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معرفی خدمات آن به پژوهشگران
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معرفی خدمات آن به پژوهشگران

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، پلتفرم به اشتراک گذاری دستگاه ها و ارایه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی در کشور است. در این شبکه خدمات آزمایشگاه های متنوعی در حوزه های مختلف علمی، فناوری و صنعتی ارایه می‌شود.

ادامه مطلب
جلسه دفاعیه
جلسه دفاعیه پایان نامه صنعتی انجام شده در مرکز تحقیقات مهندسی سطح پیشرفته و نانومواد

جلسه دفاعیه

ادامه مطلب