فعالیت های آموزشی

کارگاه های برنامه ریزی شده برای برگزاری (در حال ثبت نام از متقاضیان)
موضوع تاریخ برگزاری دانلود
روش تدوین استانداردهای ملی و بین المللی پس از طی فرآیند ثبت نام متقاضیان و در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد مشاهده پوستر
محاسبات تئوری تابع چگال (DFT) با کمک شبیه ساز گوسین در محیط ویندوز  پس از طی فرآیند ثبت نام متقاضیان و در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد مشاهده پوستر

 

کارگاه های آموزشی برگزار شده
موضوع تاریخ برگزاری دانلود
تحلیل الگوهای پراش به کمک نرم افزار آنالیز فازی (XRD) آذرماه ۱۳۹۳ مشاهده پوستر
آشنایی با طیف سنجی امپدانس الکتروشیمایی و کاربرد آن در خوردگی اردیبهشت ۱۳۹۵ مشاهده پوستر
سلول های خورشیدی نسل جدید اردیبهشت 1397 مشاهده پوستر
شناسایی فاز (تحلیل کیفی) به روش XRD با استفاده از نرم افزار X'Pert HighScore Pluse تیر 1397 مشاهده پوستر
آنالیز کمی نتایج پراش پرتو ایکس توسط نرم افزار MAUD به روش ریتولد آذر 1397 مشاهده پوستر
ایمنی و استانداردهای آزمایشگاه های شیمی و میکروبی آذر 1398 مشاهده پوستر

 

همایش های برگزار شده
موضوع تاریخ برگزاری دانلود
سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی دی 1395 مشاهده پوستر