اعضای شورای پژوهشکده

 

دکتر احمد منشی (مهندسی مواد)

مشاهده صفحه شخصی

دکتر شهرام شهرویی (مهندسی مکانیک)

مشاهده صفحه شخصی

دکتر مهدی بروجردنیا (مهندسی مواد)

مشاهده صفحه شخصی