دانشجویان

مقطع دکتری مشغول به فعالیت:

بهروز باغبان زاده دزفولی (1396)-فیزیک

زمینه پژوهشی: خواص پایه فیزیکی لایه های نیم رسانای آنتیموان-کالوژن به عنوان افزاره های الکترونیک نوری

تماس: b.baghbanzadeh@yahoo.com

 

مریم زبرجد (1396)-فیزیک

زمینه پژوهشی: خواص پایه فیزیکی لایه های نیم رسانای آهن-کالوژن به عنوان افزاره های الکترونیک نوری

تماس: zebarjad.m@gmail.com

محمد غریب شاهی (1397)-فیزیک

زمینه پژوهشی: خواص پایه فیزیکی نانوساختارهای نیم رسانای قلع-کالوژن به عنوان افزاره های الکترونیک نوری

تماس: mgharibshahi62@gmail.com

 

مقطع کارشناسی ارشد مشغول به فعالیت:

مهتاب محمدحسینی (1394)-فیزیک

زمینه پژوهشی: خواص پایه فیزیکی نانوذرات نیم رسانای منگنز-کالوژن با افزودن آلاینده های مختلف

تماس: mahtab.mohammadhosseini@gmail.com

 

مریم زرگرپور (1396)-فیزیک

زمینه پژوهشی: خواص پایه فیزیکی نانوذرات نیم رسانای مس-کالوژن با افزودن آلایند های مختلف به عنوان افزاره های الکترونیک نوری

تماس: mary.zargar54@gmail.com

سکینه نیازعلیزاده (1396)-فیزیک

زمینه پژوهشی: خواص پایه فیزیکی لایه های نیم رسانای مس-کالوژن با افزودن آلاینده های مختلف به عنوان افزاره های الکترونیک نوری

تماس: afsoon_alizadeh1984@yahoo.com

 

مریم زمانی (1397)-نانوفیزیک

زمینه پژوهشی: اثر لایه های تقویت کننده بر خواص پایه فیزیکی لایه های نیم رسانای بیسموت-کالوژن به عنوان حسگر نوری

تماس: maryam.zi.1371@gmail.com

 

مقطع دکتری پایان یافته:

حسین کفاشان (94-1392)-مهندسی مواد

زمینه پژوهشی: خواص فیزیکی لایه های نانوساختار سولفیدقلع با افزودن آلاینده های مختلف

تماس: hosein840521@gmail.com

محسن چراغی زاده (97-1395)-مهندسی برق-الکترونیک

زمینه پژوهشی: مطالعه و بهینه سازی سلول های خورشیدی نانوساختار لایه نازک سولفیدقلع

تماس: mcheraghizade@yahoo.com

لادن حشمتی نژاد (98-1395)-فیزیک

زمینه پژوهشی: خواص پایه فیزیکی نانوساختارهای نیم رسانای بیسموت-کالوژن به عنوان حسگر نوری

تماس: ladanheshmatynezhad@yahoo.com

 

سیده لاله موسوی (99-1396)-فیزیک

زمینه پژوهشی: سلول های خورشیدی پلیمری

تماس: mousavi943@gmail.com

محمد بادروج (99-1396)-فیزیک

زمینه پژوهشی: سلول های خورشیدی پروسکایت

تماس: mb.badrooj@gmail.com

 

مقطع کارشناسی ارشد پایان یافته:

فرهاد نیک نیا (92-1390)-مهندسی مواد

زمینه پژوهشی: خواص پایه فیزیکی لایه های نانوساختار قلع-کالوژن با افزودن آلاینده های مختلف به عنوان افزاره های الکترونیک نوری

تماس: farhad.niknia@gmail.com 

علی رئیسی پور (93-1392)-مهندسی مواد

زمینه پژوهشی: خواص پایه فیزیکی لایه های نانوساختار قلع-کالوژن با افزودن آلاینده های مختلف به عنوان افزاره های الکترونیک نوری

تماس: ali_raesi@yahoo.com

 

نسرین قاسمی (94-1393)-میکروبیولوژی

زمینه پژوهشی: خواص آنتی باکتریال نانوذرات نقره-اکسیدمس

تماس: ...

 

زهرا گنجیانی (94-1392)-فیزیک

زمینه پژوهشی: خواص پایه فیزیکی لایه های نانوساختار کادمیم-اکسیژن با افزودن آلاینده های مختلف به عنوان افزاره های الکترونیک نوری

تماس: ...

 

مهرداد سلطانی (94-1393)-مهندسی مواد

زمینه پژوهشی: خواص پایه فیزیکی نانوذرات نقره-اکسیدمس

تماس: mehrdadsoltanii@yahoo.com 

آسیه منتظری (94-1392)-مهندسی برق-الکترونیک

زمینه پژوهشی: خواص حسگری گازی نانوذرات نیم رسانای ایندیم-اکسیژن

تماس: asiehmontazeri@gmail.com

عبدا... اسکندری (95-1393)-مهندسی مواد

زمینه پژوهشی: خواص پایه فیزیکی نانوذرات نیم رسانای کادمیم-اکسیژن با افزودن آلاینده های مختلف به عنوان حسگر نوری

تماس: abdolah.eskandari@yahoo.com 

میلاد کواکبی (95-1393)-مهندسی مواد

زمینه پژوهشی: خواص پایه فیزیکی نانوذرات نیم رسانای کادمیم-اکسیژن با افزودن آلاینده های مختلف به عنوان حسگر نوری

تماس: ... 

 

اصغر شکوه منش (95-1393)-مهندسی مواد

زمینه پژوهشی: خواص پایه فیزیکی لایه های نیم رسانای ایندیم-اکسیژن با افزودن آلاینده های مختلف به عنوان حسگر نوری

تماس: ... 

پویان مولایی (96-1394)-مهندسی مواد

زمینه پژوهشی: خواص پایه فیزیکی نانوذرات نیم رسانای مس-کالوژن برای کاربردهای الکترونیک نوری

تماس: pooyanmolaei@gmail.com

بهاره قنبری (95-1393)-فیزیک

زمینه پژوهشی: خواص پایه فیزیکی نانوذرات نیم رسانای منگنز-کالوژن برای کاربردهای الکترونیک نوری

تماس: mpbahar@yahoo.com

رضا زین الدین (96-1394)-مهندسی مواد

زمینه پژوهشی: خواص پایه فیزیکی نانوذرات نیم رسانای مس-کالوژن با افزودن آلاینده های مختلف برای کاربردهای الکترونیک نوری

تماس: reza.zndn@gmail.com

فاطمه منجزی (96-1394)-فیزیک

زمینه پژوهشی: خواص پایه فیزیکی لایه های نیم رسانای مس-کالوژن با افزودن آلاینده های مختلف به عنوان سلول خورشیدی 

تماس: monjezifatemeh1@gmail.com

 

مصیب گراوند (96-1394)-مهندسی مواد

زمینه پژوهشی: خواص پایه فیزیکی نانوذرات نیم رسانای نقره-کالوژن با افزودن آلاینده های مختلف

تماس: amir.mehdi2093@yahoo.com

 

مهدی حمید (96-1394)-مهندسی مواد

زمینه پژوهشی: خواص پایه فیزیکی لایه های نیم رسانای مس-اکسیژن با افزودن آلاینده های مختلف

تماس: mehdi_hamid59@yahoo.com

زینب مالکی (97-1394)-فیزیک

زمینه پژوهشی: خواص پایه فیزیکی لایه های نیم رسانای مس-کالوژن با افزودن آلاینده های مختلف به عنوان سلول خورشیدی

تماس: maleki.2135@gmail.com

نسیم هدا (97-1394)-فیزیک

زمینه پژوهشی: خواص پایه فیزیکی نانوذرات نیم رسانای مس-کالوژن با افزودن آلاینده های مختلف

تماس: nasim.hoda0641@gmail.com

بهناز جلالیان (99-1396)-فیزیک

زمینه پژوهشی: خواص پایه فیزیکی لایه های نیم رسانای قلع-کالوژن با افزودن آلاینده های مختلف به عنوان سلول خورشیدی

تماس: behnaz.jalalianlarki@gmail.com