اساتید همکار

دکتر رامین یوسفی

گروه فیزیک، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران

اسکولار

دکتر محمدرضا محمودیان

گروه شیمی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

اسکولار

Dr. Huang Nay Ming

 New Energy Science & Engineering, Xiamen University, Selangor, Malaysia

Scholar

Dr. Nabeel Ali Bakr

Department of Physics, Diyala University, Diyala, Iraq

Scholar

دکتر محمد صبائیان

گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

اسکولار

دکتر نعیمه ترابی

گروه فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران

اسکولار

دکتر پژمان شعبانی

گروه مهندسی برق و الکترونیک، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران

اسکولار