پژوهشگران مهمان

 

 

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی پژوهشگاه / دانشگاه رشته تحصیلی وضعیت
امین پیلبان جهرمی دانشجوی ارشد آزاد فسا الکترونیک خاتمه یافته
سید رحمت اله امامی دانشجوی ارشد آزاد ماهشهر شیمی- فرآیند در حال کار
امیر نیک زاده دانشجوی ارشد آزاد فسا مهندسی برق- الکترونیک در حال کار
عزیز قربان شیروی دانشجوی دکتری علوم و تحقیقات تهران فیزیک در حال کار
نجمه والد کریمی دانشجوی ارشد آزاد رشت مهندسی برق- الکترونیک در حال کار
سیده صحیفه سجادی دانشجوی ارشد آزاد بوشهر مهندسی برق- الکترونیک در حال کار
اسحاق معظم پور دانشجوی ارشد موسسه صنعتی فولاد اصفهان مهندسی مواد در حال کار
ندا رضایی دانشجوی ارشد شهید چمران اهواز مهندسی برق- الکترونیک خاتمه یافته