پژوهشگران مهمان

 

 

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی پژوهشگاه / دانشگاه رشته تحصیلی وضعیت
حسین کفاشین دانشجوی دکتری آزاد نجف آباد مهندسی مواد خاتمه یافته
امین پیلبان جهرمی دانشجوی ارشد آزاد فسا الکترونیک خاتمه یافته
سید رحمت اله امامی دانشجوی ارشد آزاد ماهشهر شیمی- فرآیند در حال کار
امیر نیک زاده دانشجوی ارشد آزاد فسا مهندسی برق- الکترونیک در حال کار
عزیز قربان شیروی دانشجوی دکتری علوم و تحقیقات تهران فیزیک در حال کار
نجمه والد کریمی دانشجوی ارشد آزاد رشت مهندسی برق- الکترونیک در حال کار
سیده صحیفه سجادی دانشجوی ارشد آزاد بوشهر مهندسی برق- الکترونیک در حال کار
اسحاق معظم پور دانشجوی ارشد موسسه صنعتی فولاد اصفهان مهندسی مواد در حال کار
ندا رضایی دانشجوی ارشد شهید چمران اهواز مهندسی برق- الکترونیک خاتمه یافته