پژوهشگران پسادکتری

مشغول به فعالیت:

محسن چراغی زاده (1399)-مهندسی برق-الکترونیک

زمینه پژوهشی: مطالعه اثرات محیطی بر پارامترهای کیفیت سلول های خورشیدی لایه نازک قلع-کالوژن

تماس: mcheraghizade@yahoo.com

اسکولار