بروشور پژوهشکده

اطلاعات بیشتر درباره تجهیزات پژوهشکده در فایل پیوست قابل دریافت است.